Jara vom Uhlbachtal  V: Marlo v. Baccara  M: Edda vom Uhlbachtal    9 Mon.

Gomez vom Königsee  V: Neymar v. Aducht  M: Rubina v. Zornkeltinga